ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

กรุณาอ่านเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ (“ข้อตกลง”) อย่างละเอียด

ในข้อตกลงนี้ เมื่อกล่าวถึง “ช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์” จะหมายถึง บริษัท กอล์ฟ ชาแนล จำกัดและ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือ แล้วแต่ความเหมาะสมในบริบทนั้นๆ

เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) ถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันและยอมรับข้อตกลงนี้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขใดๆ ช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ อาจจะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้เป็นคราวๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และการใช้งานเว็บไซต์ของท่านหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าท่านยอมรับและตกลงที่จะมีผลผูกพันกับข้อตกลงตามที่เปลี่ยนแปลงไป หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดใดๆ กรุณาออกจากและงดใช้งานเว็บไซต์นี้

ช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ อนุญาตให้ท่านดูและดาวน์โหลดเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ในช่วงเวลาที่ท่านเข้าใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น ช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ เป็นเจ้าของและมีสิทธิโดยชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความ ภาพ ชื่อ ตราสัญลักษณ์ และเครื่องหมายการค้าทั้งหมด (“เนื้อหา”) ห้ามมิให้ปรับเปลี่ยน แก้ไข ส่งผ่าน ทำซ้ำ ทำสำเนา บันทึกและสแกนเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ในรูปแบบใด หรือโดยใช้อุปกรณ์ใดโดยเด็ดขาด นอกเหนือได้รับอนุญาตจากช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ โดยชัดแจ้ง ทั้งจากประกาศที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือจากหนังสือที่ช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ ส่งให้ โดยไม่เป็นการจำกัดข้อกำหนดข้างต้น เนื้อหาใดๆ ในข้อตกลงนี้มิได้แปลว่าให้อนุญาตหรือให้สิทธิใดๆ ในการใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ

ท่านตกลงที่จะไม่แปลกลับ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือแยกส่วนซอฟท์แวร์หรือสินค้าหรือกระบวนการใดๆ ที่เข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้ และจะไม่ใส่รหัสหรือสินค้าใดๆ หรือ ปรับเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ในทางใดก็ตามที่จะส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้รายอื่น และจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำลายข้อมูล รวบรวมหรือคัดย่อข้อมูล ห้ามมิให้ใช้งานเนื้อหาเหล่านี้บนเว็บไซต์อื่นๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแสดงเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์เป็นชุดไปอีกเว็บไซต์หนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์)

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดมาให้ท่านเมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้จะต้องใช้งานให้เป็นไปตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในการใช้งานเว็บไซต์เพียงฝ่ายเดียว และท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและล่าสุดแก่เราเท่านั้น

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ การใช้เทคโนโลยีในการติดตามข้อมูล (เช่น คุกกี้) ในการเก็บข้อมูลทางด้านเทคนิคบางอย่าง ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนส่วนบุคคลได้ (เช่น ชื่อโดเมน ผู้ให้บริการการเข้าถึง ระยะเวลาการเข้าชมเว็บไซต์ จำนวนหน้าที่เข้าชม) เพื่อที่จะเข้าใจแนวทางการใช้เว็บไซต์ของท่านหรือผู้เยี่ยมชมท่านอื่นๆ เพื่อให้ช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ พัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อป้องกันการยอมรับโดยอัตโนมัตินี้ได้ เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์หนึ่งลิงก์หรือมากกว่านั้นที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ภายนอกที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก (“เว็บไซต์บุคคลภายนอก”) เว็บไซต์บุคคลภายนอกบางเว็บไซต์อาจมีลิงก์มายังเว็บไซต์นี้เช่นกัน ช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ ไม่ได้ควบคุมหรือรับผิดชอบ หรือรับผิดต่อเนื้อหาจากเว็บไซต์บุคคลภายนอกใดๆ การเข้าถึงเว็บไซต์บุคคลภายนอกใดๆ เป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง โดยช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ จะไม่รับผิดต่อท่าน อันเนื่องมาจากการใช้งาน หรือการไว้วางใจข้อมูลใดๆ ที่เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านั้น ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเว็บไซต์เหล่านั้นจะถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง ซึ่งช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น

การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง แม้ว่าช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ จะใช้ความพยายามตามสมควรอย่างที่ดีสุดเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในเว็บไซต์นั้นเชื่อถือได้ แต่ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับว่าข้อมูล สินค้า และการบริการทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ให้ไว้ตาม “สภาพที่เป็นอยู่จริง” ช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ จะไม่ให้คำรับประกัน ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ว่าข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้ หรือสินค้า หรือบริการใดๆ ในเว็บไซต์นี้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ น่าเชื่อถือ นำไปใช้งานได้ หรือถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต) การรับประกันในส่วนของความสามารถในการจำหน่ายได้ ความเหมาะสมในวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก นอกจากนั้นช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ จะไม่ให้คำรับประกันหรือคำรับรองใดๆ ว่าเว็บไซต์นี้จะใช้งานได้โดยไม่มีการหยุดชะงัก ไม่มีข้อผิดพลาดหรือไม่มีไวรัส

เว็บไซต์นี้มีข้อมูลและเนื้อหาเกี่ยวกับช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ และสินค้าที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือเป็นผู้ผลิต   ช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ ไม่ได้ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำทางการแพทย์ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม และเว็บไซต์นี้ไม่มีเนื้อหาใดๆ ที่มีเจตนาที่จะเป็นคำปรึกษาหรือคำแนะนำทางการแพทย์ ท่านยอมรับว่าคำแนะนำใดๆ ที่ช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ ให้ท่านเพื่อตอบคำถามด้านสุขภาพของท่านนั้นให้จากมุมมองทางโภชนาการ มิใช่จากมุมมองทางการแพทย์ และยอมรับว่าการที่ช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ เชื้อเชิญให้ท่านถามคำถามช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ ช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ มิได้มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการการวินิจฉัยหรือรักษาทางการแพทย์ใดๆ แก่ท่าน ท่านยังยอมรับด้วยว่าคำแนะนำทางโภชนาการให้ไว้แบบทั่วไปโดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงตัวบุคคลเท่านั้น

กรุณาปรึกษาแพทย์ของท่านหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณวุฒิรายอื่น หากท่านต้องการคำปรึกษาหรือคำแนะนำทางการแพทย์ หรือหากท่านไม่แน่ใจว่าสินค้าที่กล่าวถึง และ/หรือ ในเว็บไซต์เหมาะสมกับท่านหรือไม่

ตราบเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาต ช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ จะไม่ต้องรับผิดต่อท่านและท่านจะปกป้องช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ จากความรับผิดใดๆ ทั้งจากสัญญา การละเมิด ความประมาทเลินเล่ออื่นๆ สำหรับความสูญเสียทั้งทางตรง ทางอ้อม ที่เป็นผลต่อเนื่อง หรือที่เป็นการลงโทษใดๆ (ทั้งที่ถูกกล่าวหาหรือที่เกิดขึ้นแล้ว) อันเป็นผลจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่ท่านใช้งานหรือไว้วางใจเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่อาจมีลิงก์มายังเว็บไซต์นี้ ข้อจำกัดความรับผิดและการชดใช้ที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่บังคับใช้กับกรณีเกิดการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตของบุคคลอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการให้คำรับรองที่เป็นเท็จที่เป็นการฉ้อฉล

หากช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ ให้ “ชื่อผู้ใช้งาน” และ/หรือ “รหัสผ่าน” ให้แก่ท่านเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ “ชื่อผู้ใช้งาน” และ/หรือ “รหัสผ่าน” นั้นจะเป็นความลับและเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลสำหรับท่าน “ชื่อผู้ใช้งาน” และ “รหัสผ่าน” ที่ให้ท่านนี้ถือเป็นทรัพย์สินของช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ ท่านจะต้องไม่เปิดเผย “ชื่อผู้ใช้งาน” หรือ “รหัสผ่าน” ของท่านให้แก่บุคคลอื่นใด และท่านจะต้องรับผิดชอบกรณีที่บุคคลอื่นใดใช้งาน “ชื่อผู้ใช้งาน” และ/หรือ “รหัสผ่าน” ของท่านทั้งที่ท่านรับทราบหรือไม่ได้รับทราบ หรือได้รับหรือไม่ได้รับความยินยอมจากท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านจะต้องแจ้งให้ช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ ทราบหากมีเหตุผลให้ท่านเชื่อได้ว่าความปลอดภัยของ “ชื่อผู้ใช้งาน” หรือ “รหัสผ่าน” เกิดปัญหาในทางใดทางหนึ่ง ช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ อาจยกเลิกบัญชีของท่าน และ/หรือปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบด้วยเหตุผลใดก็ตาม แม้ว่าช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ มีเจตนาในการให้บริการเป็นระยะเวลานาน แต่ช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ ก็ขอสงวนสิทธิ์โดยเด็ดขาดในการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกใดๆ หากสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจทำให้ไม่สามารถให้บริการสมาชิกหรือให้ส่วนลดได้อีกต่อไป

ภายใต้บังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวต่อข้อมูลส่วนบุคคล คำวิจารณ์ คำแนะนำ ความคิดเห็น คำถาม ข้อมูล ภาพ รูปถ่าย ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นใดที่ท่านประกาศไว้ที่เว็บไซต์หรือส่งไปให้ช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ ผ่านเว็บไซต์นั้น (“ข้อมูลสนับสนุน”) จะได้รับการปฏิบัติในลักษณะของข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่มีความเป็นเจ้าของ ข้อมูลสนับสนุนทั้งหมดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ และช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ จะมีสิทธิในการใช้งานข้อมูลสนับสนุนนั้นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่เห็นว่าเหมาะสมใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำเพียงการใช้งานในช่องทางหรือสื่ออื่นๆ) โดยไม่ต้องชดใช้ให้ท่านหรือบุคคลภายนอกใดๆ เมื่อมีการประกาศหรือส่งข้อมูลสนับสนุน ท่านรับประกันว่าท่านเป็นเจ้าของข้อมูลสนับสนุนนั้นหรือมีสิทธิที่จำเป็นในการใช้งานหรือจัดการข้อมูลเดียวกัน และการใช้งานข้อมูลสนับสนุนโดยช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ จะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกใดๆ ท่านยอมรับว่าช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ ไม่มีข้อผูกพันในการใช้งานข้อมูลสนับสนุนหรือมีข้อผูกพันในการให้เครดิตหรือระบุตัวตนของท่านหากช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ เลือกที่จะใช้ข้อมูลสนับสนับสนุนนั้น

ท่านตกลงว่าจะไม่ประกาศหรือส่งเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นการข่มขู่ กล่าวร้าย หมิ่นประมาท อนาจาร ลามก หรือ ดูหมิ่นศาสนา หรือเนื้อหาใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดหรือสนับสนุนให้เกิดการกระทำที่อาจพิจารณาว่าเป็นความผิดทางอาญาหรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใดๆ ที่เป็นกรณีน่าท้วงติงตามดุลยพินิจเด็ดขาดของช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ แต่เพียงฝ่ายเดียว ช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ อาจใช้ดุลยพินิจของตนเพียงฝ่ายเดียวในการจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของท่าน ในกรณีที่การใช้งานเว็บไซต์ของท่านขัดต่อข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงนี้

ท่านตกลงที่จะชดใช้และปกป้องช๊อป แอท กอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์ จากความเสียหายหรือสูญเสีย ทั้งที่เกิดขึ้นจริง ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ท่านฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ

หากท่านเชื่อว่าสิ่งใดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ท่านเป็นเจ้าของหรือควบคุมอยู่ ท่านสามารถแจ้งให้เราทราบได้ที่

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท กอล์ฟ ชาแนล จำกัดหมายเลขโทรศัพท์ : 061-410-490 ในวันทำการจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.

สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท กอล์ฟ ชาแนล จำกัด

ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการซื้อสินค้า

การซื้อสินค้าจาก บริษัท กอล์ฟ ชาแนล จำกัดบนเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ การที่ท่านทำการซื้อสินค้าจากเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ยอมผูกพันและตกลงยินยอมตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ถ้อยคำที่ระบุภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้
  • “ของเรา” “เรา” และ “พวกเรา” ให้หมายความถึง บริษัท กอล์ฟ ชาแนล จำกัด
  • “ท่าน” ให้หมายความถึง บุคคลธรรมดา บริษัท หรือนิติบุคคล ที่ซื้อสินค้า และ
  • “สินค้าชิ้นเดียว” หรือ “สินค้าหลายชิ้น” ให้หมายความถึง สินค้าใด ๆ หรือสินค้าทั้งหมด สำหรับการขายทางเว็บไซต์
 2. ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านในการเก็บรักษา “ชื่อผู้ใช้งาน” และ “รหัสผ่าน” ที่ท่านได้รับให้เป็นความลับ
 3. ข้อมูลทั้งหมดที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ มิใช่คำเสนอของเราสำหรับการขายหรือการจัดหาซึ่งสินค้าหรือบริการใดๆ หากแต่เป็นคำเชื้อเชิญให้ท่านทำคำเสนอ ทั้งนี้ การส่งคำสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ทำคำเสนอมาถึงเราเพื่อซื้อสินค้าที่ท่านได้เลือกในเว็บไซต์ตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้
 4. เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อดำเนินการให้แน่ใจว่าราคาและรายละเอียดอื่นของสินค้าที่แสดงในเว็บไซต์มีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามเราสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นของสินค้าดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าโดยเราไม่ต้องรับผิดชอบหรือมีความรับผิดไม่ว่าในทางใดสำหรับความผิดพลาดของราคาสินค้าที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ และเราสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อที่อ้างอิงจากความผิดพลาดของราคาดังกล่าวราคาที่แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้ใช้สำหรับการซื้อผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น และราคาสินค้าอาจจะแตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่ซื้อผ่านทางช่องทางขายอื่นนอกจากนั้นราคาที่แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้ใช้บังคับและมีผลสมบูรณ์สำหรับการจัดส่งสินค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น
 5. รูปถ่ายและรูปภาพที่ปรากฏบนเว็บไซต์ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยบ่งบอกถึงลักษณะของสินค้า และอาจไม่เหมือนกับสินค้าของจริง
 6. การได้รับคำสั่งซื้อจากท่านจะถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับใน ข้อตกลงของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และ เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ ของเรา และท่านอนุญาตให้เราเก็บข้อมูล ประมวลผล เปิดเผย และใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการต่อคำสั่งซื้อของท่าน การจัดส่งสินค้า และเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อมูลส่วนบุคคล
 7. การสั่งซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิต สำหรับสินค้าที่สั่งซื้อผ่านบัตรเครดิต คำสั่งซื้อของท่านจะถือว่าได้รับการสนองรับจากทางเราก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินครบถ้วนและสมบูรณ์สำหรับสินค้าที่สั่งซื้อ และท่านได้รับจดหมายอิเล็คโทรนิคจากบริษัทเราระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของท่าน (“การยืนยันการชำระเงิน”)
 8. การสั่งซื้อสินค้าผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสินค้าที่สั่งซื้อผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ คำสั่งซื้อของท่านจะถือว่าได้รับการสนองรับจากทางเราก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินครบถ้วนและสมบูรณ์สำหรับสินค้าที่สั่งซื้อ และท่านได้รับจดหมายอิเล็คโทรนิคจากบริษัทเราและบริษัทที่ดำเนินการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสัญญา ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของท่าน และยืนยันว่าได้รับการชำระเงินตามจำนวนที่เรียกเก็บเรียบร้อยแล้ว (“การยืนยันการชำระเงิน”)
 9. การเลือกชำระเงิน ณ เคาเตอร์เซอร์วิส หากท่านเลือกที่จะชำระเงินค่าสินค้าผ่านทางเคาเตอร์เซอร์วิส ท่านจะได้รับจดหมายอิเล็คโทรนิคจากบริษัทของเรา (“การแจ้ง”) และได้รับจดหมายอิเล็คโทรนิคจากบริษัทที่ดำเนินการชำระเงิน ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของท่าน การที่ท่านได้รับการแจ้งยังไม่ถือว่าเป็นการสนองรับคำเสนอสั่งซื้อสินค้าของท่าน คำสั่งซื้อของท่านจะถือว่าได้รับการสนองรับจากทางเราก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินครบถ้วนและสมบูรณ์สำหรับสินค้าที่สั่งซื้อ และท่านได้รับจดหมายอิเล็คโทรนิคจากบริษัทที่ดำเนินการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสัญญา ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของท่าน และยืนยันว่าได้รับการชำระเงินตามจำนวนที่เรียกเก็บเรียบร้อยแล้ว (“การยืนยันการชำระเงิน”)
 10. การชำระเงิน
  • การชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต – ท่านจะได้รับการส่งต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอกของบริษัทบัตรเครดิตซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสัญญา เพื่อดำเนินการชำระเงินของท่าน โดยการชำระเงินของท่านผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นการตกลงผูกพันท่านตามเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทบัตรเครดิต และข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ภายนอกนั้น
  • การชำระเงินผ่านทางธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ – ท่านจะได้รับการส่งต่อไปยังเว็บภายนอกของบริษัทที่ดำเนินการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสัญญา เพื่อดำเนินการชำระเงินของท่าน โดยการชำระเงินของท่านผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นการตกลงผูกพันท่านตามเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทที่ดำเนินการชำระเงิน และข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ภายนอกนั้น
  • การชำระเงินค่าสินค้าผ่านทางเคาเตอร์เซอร์วิส – ท่านจะต้องชำระเงินค่าสินค้าเต็มจำนวนตามที่เรียกเก็บ ณ เคาเตอร์เซอร์วิสภายใน 48 ชั่วโมงนับแต่ท่านได้รับการแจ้ง คำสั่งซื้อใดที่ไม่ได้มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าเป็นอันยกเลิก การชำระเงิน ณ เคาเตอร์เซอร์วิส ให้ถือเป็นข้อตกลงของท่านที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทที่ดำเนินการชำระเงิน
  • การชำระเงินค่าสินค้าโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทโดยตรง – ท่านจะต้องชำระเงินค่าสินค้าเต็มจำนวนตามที่เรียกเก็บโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทโดยตรงตามธนาคารที่ท่านเลือกภายใน 48 ชั่วโมงนับแต่ท่านได้รับการแจ้ง คำสั่งซื้อใดที่ไม่ได้มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าเป็นอันยกเลิก การชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทโดยตรงตามธนาคารที่ท่านเลือก ให้ถือเป็นข้อตกลงของท่านที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทที่ดำเนินการชำระเงิน
  • การชำระเงินทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับการอนุมัติของบริษัทที่ดำเนินการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสัญญา และ/หรือ สถาบันการเงิน และเราจะไม่รับผิดใด ๆ หากบริษัทที่ดำเนินการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสัญญา และ/หรือ สถาบันการเงิน ปฏิเสธการยอมรับ หรือความน่าเชื่อถือของบัตรเครดิต หรือธุรกรรมทางธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ หรือธุรกรรมทางเคาเตอร์เซอร์วิส ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
   1. ใช้ดุลยพินิจอย่างเต็มที่ในการปฏิเสธการชำระเงินใด ๆ โดยไม่จำต้องแจ้งสาเหตุสำหรับการปฏิเสธนั้น และ
   2. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินสำหรับสินค้าได้ตลอดเวลา คำสั่งซื้อทั้งหมดที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์จะขึ้นอยู่กับการสนองรับคำสั่งซื้อของเรา เราอาจจะยอมรับหรืออาจจะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อของท่านตามดุลยพินิจของเรา
 1. กรรมสิทธิ์ในสินค้าและความเสี่ยงในความสูญหายหรือเสียหายของสินค้าที่ท่านซื้อ จะโอนไปยังท่านในทันทีที่สินค้าได้ถูกนำออกไปจากอาคารสถานที่ของเรา ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเราได้รับชำระเงินครบถ้วนและสมบูรณ์สำหรับสินค้าที่สั่งซื้อแล้วเสมอ
 2. การจัดส่งสินค้า
  • ภายหลังจากการยืนยันการชำระเงิน เราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ซึ่งเราได้รับแจ้งไว้
  • การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการสำหรับสถานที่ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือที่อื่นๆ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่จัดส่งสินค้าไปยังสถานที่ใดๆ ก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแสดงเหตุผลสำหรับการปฏิเสธนั้น
  • เว้นแต่ฝ่ายเราจะได้ตกลงไว้เป็นประการอื่น เราจะจัดส่งสินค้าโดยบริการส่งสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้แสดงไว้ในคำสั่งซื้อของท่านที่ได้ส่งผ่านทางเว็บไซต์
  • ถึงแม้ว่าเราจะได้ใช้ความอุตสาหะตามสมควรเพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าไปยังท่านได้ภายใน 3-5 วันทำการ นับจากท่านได้รับการยืนยันการชำระเงินแล้วก็ตาม เราไม่ให้การรับประกันใดว่าเราจะสามารถดำเนินการจัดส่งได้ภายในกรอบเวลานี้ และวันที่สำหรับการจัดส่งสินค้าซึ่งเราได้แสดงไว้นั้น เป็นวันที่โดยการคาดการณ์เท่านั้น โดยเราไม่รับผิดสำหรับความล่าช้าใดที่เกิดขึ้นในการจัดส่งสินค้า ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดก็ตาม
  • สินค้าทั้งหมดที่ถูกจัดส่งและได้รับตามที่อยู่ที่ระบุคำสั่งซื้อของท่าน จะถือว่าการจัดส่งเรียบร้อยและคำสั่งสมบูรณ์ กรณีที่ไม่มีผู้รับสินค้าที่จัดส่งไป เราอาจใช้ดุลยพินิจในการจัดส่งสินค้าใหม่ และท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่งสินค้าในคราวถัดไป
  • ในกรณีที่สินค้าใดถูกจัดส่งให้โดยผิดพลาดหรือมีความชำรุดบกพร่องท่านอาจขอส่งคืนสินค้าให้แก่เราได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้านั้น โดยติดต่อเราที่อีเมล shop@golfchannel.co.th แสดงให้เห็นว่าสินค้านั้นจะต้องยังไม่ถูกเปิดและอยู่ในสภาพดีที่สามารถนำมาขายต่อได้ หากเกินกว่า 7 วันดังกล่าว เราจะไม่ดำเนินการตามที่ท่านร้องขอ
  • ในกรณีที่สินค้าถูกส่งคืนมายังบริษัท กอล์ฟ ชาแนล จำกัดเพราะไม่สามารถจัดส่งได้นั้น บริษัท กอล์ฟ ชาแนล จำกัดจะคืนเงินค่าสินค้าให้แก่ท่านตามจำนวนเงินที่ได้เรียกเก็บจากท่านไป
 3. ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ความรับผิดทั้งหมดของเราสำหรับการสั่งซื้อสินค้าของท่านผ่านทางเว็บไซต์และสำหรับกรณีอื่นใดไม่ว่าภายใต้สัญญา ละเมิด หรือประการอื่น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสูญหาย ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง หรือการผิดข้อตกลงอื่นใดของเราตามที่ได้แสดงไว้นี้) เราจะรับผิดไม่เกินไปกว่ามูลค่าราคารวมที่ได้ชำระสำหรับการซื้อสินค้า เราจะไม่รับผิดชอบต่อท่านไม่ว่าความเสียหายโดยทางตรง ทางอ้อม พิเศษ บังเอิญ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้ หรือเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า (ไม่ว่าเป็นความรับผิดเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อ การผิดสัญญา การแถลงข้อความเท็จ หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม) หรือความสูญหายใดที่เกิดขึ้นจากพนักงานของเรา ตัวแทน หรือพนักงานบริการลูกค้า
 4. ท่านตกลงจะคุ้มครองความรับผิดและปกป้องเราจากความสูญหาย หรือความเสียหายใดที่มีต่อทรัพย์สิน หรือทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย หรือชีวิตของบุคคลใด ซึ่งเป็นผลมาจากความผิด กระทำการหรืองดเว้นกระทำการโดยประมาท การจงใจทำให้เกิดความเสียหายของท่าน หรือจากการประพฤติผิดสัญญาของท่านตามที่แสดงไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้
 5. การซื้อสินค้าของท่านจากเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว สินค้าที่ขายภายใต้เว็บไซต์นี้ปราศจากการรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันอื่นใดโดยปริยาย หรือเงื่อนไขดังที่ระบุโดยปริยาย คุณภาพ ความสามารถในการซื้อ และความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมาย
 6. ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ได้แสดงถึงภาระผูกพันและความรับผิดของเราทั้งหมดในเรื่องคำสั่งซื้อสินค้าของท่านผ่านทางเว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการรับประกัน เงื่อนไข หรือข้อตกลงอื่นใดที่ผูกพันเรา เว้นแต่ที่ได้แสดงไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้การรับประกัน เงื่อนไข หรือข้อตกลงใดเกี่ยวกับสินค้าที่อาจถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยปริยาย ตามกฎหมายหรือโดยประการอื่นใด ให้ถือว่าถูกตัดออกไปโดยสิ้นเชิง โดยข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ในระดับสูงสุดที่กฎหมายยินยอมให้ตัดออกได้
 7. เราขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ตามดุลพินิจของเราโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า การที่ท่านยังคงเข้าใช้เว็บไซต์และส่งคำสั่งซื้อต่อไปภายหลังจากที่มีการแก้ไขดังกล่าวแล้ว การทำเช่นนั้นให้ถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับการแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่มีขึ้นกับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว
 8. เราไม่มีความรับผิดใดต่อความสูญหายหรือความเสียหายที่ท่านได้รับอันเกิดขึ้นมาจากความล่าช้าในการดำเนินการหรือการไม่สามารถดำเนินการ หรือหลุดพ้นจากความรับผิดภายใต้ข้อตกลงนี้โดยประการอื่น ตราบเท่าที่ความล่าช้าหรือการไม่สามารถดำเนินการนั้นเกิดขึ้นจากสถานการณ์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
 9. เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัด หรือยกเลิก หรือลดปริมาณในการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่ตามดุลพินิจของเราฝ่ายเดียวแล้ว การสั่งซื้อนั้นอาจส่งผลให้เกิดการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา หรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นใดที่ใช้บังคับอยู่
 10. หากข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งข้อตกลงฉบับนี้ ข้อใดไม่มีผลผูกพันและไม่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย หรือขัดต่อกฎหมายไม่ว่าด้วยเหตุใด โดยศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดี ข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ซึ่งข้อตกลงและเงื่อนไขที่ไม่สามารถบังคับได้ตามกฎหมายให้ถือว่าถูกตัดออกไป
 11. ข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงการแจ้ง และการยืนยันการชำระเงิน ให้ถือเป็นสัญญาของทั้งสองฝ่ายในการซื้อสินค้าของท่าน และให้มีผลใช้บังคับแทนข้อความอื่นใด หรือข้อตกลงอื่นใด ไม่ว่าตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือตกลงด้วยวาจาระหว่างท่านกับเรา
 12. ข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งข้อตกลงฉบับนี้ ให้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย ข้อพิพาทอื่นใดที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงปราศจากข้อจำกัดต่อคำถามอื่นใดในเรื่องความมีอยู่ ความสมบูรณ์ หรือการยกเลิก จะถูกอ้างถึงและได้รับการพิจารณาโดยศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดีทั่วไปของประเทศไทย
 13. ข้อมูล ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของท่านจะถูกส่งไปยัง บริษัท กอล์ฟ ชาแนล จำกัดดังที่ระบุไว้ด้านล่างบริษัท กอล์ฟ ชาแนล จำกัด
  ที่อยู่บริษัท : 21/8-9 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  แผนกศูนย์บริการลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ : 061-410-4905
  อีเมล : shop@golfchannel.co.th

นโยบายการธุรกิจ

 1. การคืนสินค้าและคืนเงิน หากลูกค้าสามารถคืนสินค้าและขอคืนเงินได้ กรุณาชี้แจงเงื่อนไข และต้องมีการอธิบายว่าการคืนเงินจะคืนกลับทางช่องทางเดิมที่ลูกค้าชำระมา และใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้า หรือในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินได้ ให้แจ้งว่าสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 2. การยกเลิกการสั่งซื้อ หากลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ กรุณาชี้แจงเงื่อนไข หากไม่ได้ให้แจ้งว่าสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อทุกกรณี

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายประเภทของข้อมูลที่จะเข้าถึงหรือเก็บไว้เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลดังกล่าว

การแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท กอล์ฟ ชาแนล จำกัด สำนักงานใหญ่ (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อการเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของท่านสมาชิก บริษัทจะดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรฐานความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลของท่าน โดยเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (Privacy Notice) อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

ในการเข้าถึงและใช้บริการของบริษัทฯ ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุถึงตัวตน ของท่านเพื่อการให้บริการบนแพลตฟอร์มของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ประเภทของ ข้อมูลส่วนบุคคล จะรวบรวม ใช้ ตามขอบเขตของการบริการ โดยรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ ภายใต้กฎหมาย

 1. ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล
 2. ข้อมูลในการยืนยันตัวตน เช่น ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน
 3. ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP address Cookie Web Browse
 4. ข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งปรากฎอยู่ในแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูล รวมถึงเอกสารที่ใช้ประกอบแบบฟอร์ม

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในการดำเนินธุรกิจ เรามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม เช่น เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า ทั้งนี้ เราขอรับรองว่า จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมเอาไว้ ไปเผยแพร่หรือทำการขายข้อมูล ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่มีผลทางกฎหมาย

เพื่อยืนยัน และ/หรือ ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าใช้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ หรือการติดต่อกับบริษัท

เพื่อการติดต่อสื่อสาร แจ้ง และ/หรือ รับข้อมูลข่าวสารหรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของบริษัท

เพื่อการนำเสนอสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ บริการอื่น ๆ อาทิ การให้คำแนะนำและ/หรือ ข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมถึงโปรโมชั่นต่าง ๆ ในการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดของเรา

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดหรือเท่าที่จำเป็น เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเห็นแล้วว่าการเก็บข้อมูลนั้นไม่มีความจำเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้

มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีมาตรการ การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อรองรับความปลอดภัยของ ข้อมูลอย่างสูงที่สุดเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยมิได้รับอนุญาต หรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบางครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแสดงนโยบายฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้บนเว็ปไซต์ ของบริษัทฯ  https://gmall24.golfchannel.co.th/

ข้อมูลการติดต่อ

หากท่านต้องการติดต่อหรือมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ดังช่องทางต่อไปนี้

บริษัท กอล์ฟ ชาแนล จำกัดจะจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆดังต่อไปนี้

 1. เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อสินค้าและบริการของท่าน
 2. เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลสินค้าและบริการที่ตรงตามความประสงค์ของท่าน
 3. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ สินค้า และบริการ
 4. เพื่อบันทึกข้อมูลของท่านในระบบสมาชิกของบริษัท กอล์ฟ ชาแนล จำกัดการแข่งขัน หรือกิจกรรมอื่น และเพื่อดำเนินการและจัดการในรูปแบบเดียวกัน
 5. เพื่อติดต่อท่านเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด โปรโมชั่น ส่วนลด กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ ข้อเสนอพิเศษ และสินค้าหรือบริการใหม่
 6. เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
 7. เพื่อตอบข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นของท่าน
 8. เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วิจัย ตรวจสอบ และฝึกอบรมภายใน เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัท กอล์ฟ ชาแนล จำกัดที่เสนอแก่ท่าน
 9. เพื่อพัฒนาการใช้งานเว็บไซต์หรือการเข้าเว็บไซต์ เพื่อวิเคราะห์เว็บไซต์และข้อมูลการบริโภค
 10. เพื่อให้ บริษัท กอล์ฟ ชาแนล จำกัดเข้าใจความต้องการ ของท่านได้มากขึ้น หรือเพื่อศึกษารูปแบบและแนวโน้มของการใช้งานเว็ปไซต์ หรือการบริโภคของท่าน
 11. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆที่ท่านได้ยินยอมก่อนหน้านี้หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

เพื่อที่จะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บริษัทในเครือ บริษัท กอล์ฟ ชาแนล จำกัดทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ

หากท่านต้องการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ (log in) เว็บไซต์เพื่อทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ (ในกรณีที่ท่านได้ลงทะเบียนผู้ใช้ไว้กับเว็บไซต์แล้ว) หรือถ้าท่านไม่ต้องการให้บริษัท กอล์ฟ ชาแนล จำกัดใช้ข้อมูลในการติดต่อกับท่าน โปรดติดต่อเราที่

หมายเลขโทรศัพท์ : 061-410-4905 (เวลา 08.30-17.00 น. วันจันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เว็บไซต์ : shop.golfchannel.co.th

อีเมล : shop@golfchannel.co.th

ที่อยู่บริษัท :บริษัท กอล์ฟ ชาแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

21/8-9 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท กอล์ฟ ชาแนล จำกัด